سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابراهیم مرشدی – کارشناس مسئول حفظ نباتات جهادکشاورزی ایلام
فتح الله نادری – مدرس دانشگاههای ایلام
عباس ملکی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
نفسیه جلیلیان – کارشناس مسئول حفظ نباتات جهاد کشاورزی ایلام

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی طیف علف کش علف کشهای دو منظوره توتال، آسرت، آپیروس و شوالیه و ارزیابی کارائی آنها با علفکشها متداول تاپیک + گرانستار در مزارع گندم با توجه به بروز پدیده مقاومت در شهرستان چرداول ایلام در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶ اجرا گردید. آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۶ تیمار و ۶ تکرار در ۶ مزرعه گندم دوهکتاری آلوده به علفهای هرز در حوزه های تحت پوشش ۶ مرکز خدمات جهاد کشاورزی انجام گردید. تیمارهای آزمایش شامل آپیروس با دز مصرفی ۲۶/۶ گرم در هکتار، شوالیه با دز مصرفی ۴۰۰ گرم در هکتار، آسرت با دز مصرفی ۲/۵ لیتر در هکتار، توتال با دز مصرفی ۴۰ گرم در هکتار، تاپیک + گرانستار با دز مصرفی ۰/۸ لیتر + ۲۵ گرم در هکتار بود. همراه آپیروس و شوالیه و توتال سیتوگیت به صورت دو در هزار مصرف گردید. بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش بیشترین و کمترین درصد کنترل علف های هرز پهن برگ به ترتیب به تیمارهای توتال و آپیروس متعلق بود. همچنین بیشترین و کمترین درصد کنترل علفهای هرز کشیده برگ به ترتیب به تیمارهای توتال و آسرت تعلق داشت و در مجموع بیشترین و کمترین درصد کنترل کل علف های هرز پهن برگ و کشیده برگ به ترتیب به تیمارای توتال و آسرت متعلق بود. و گندم در تیمار توتال بیشترین و در تیمار آسرت کمترین عملکرد دانه را دارا بود.