سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی خادم لهاشی – شرکت مهندسین مشاورنیرو
علی قربانزاده – کارشناس برق
فرزاد ملیجی – کارشناس برق

چکیده:

استفاده روزافزون ازتجهیزات الکترونیکی غیرخطی موجب افزایش مولفه های هارمونیکی و ایجاد آثار سوء برکیفیت توان شده است دراین میان اگرچه بارهای روشنایی دارای توان مصرفی کمی می باشد ولی بدلیل زیادبودن تعدادوبکارگیری همزمان آنها علاوهبرایجاد مشکل درپیک بارمیتوانند عاملی اصلی تولید اعوجاج درسیستم توزیع نیز باشند بدلیل تغییر الگوی روشناییلامپهای رشتهه ای تاچند سال آینده تقریبا از سیستم روشنایی کشورمان خارج خواهند شد و تجهیزات غالب روشنایی نیز فلورسنت و کم مصرف خواهند بود که هردو مورد المانهای مولد اعوجاج هارمونیکی می باشند به همین جهت برای بررسی عملی موضوع ابتدا جریان لامپهای فلورسنت با بالاست مغناطیسی درسه مرحله اندازهگیری و سپس با دو روش تبدیل فوریه سریع FFT و با بکارگیری تابع پنجره ای هنینگ Hannning) و تبدیل ویولت درمحیط MATLAB بررسی شدهاست نتایج حاکی ازوجود درصد نسبتا بالایی ازهارمونیک های مرتبه پایین خصوصا هارمونیک سوم و یازدهم می باشد.