سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهرا رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه شاهد
سعیده ملکی فراهانی – استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد
حسین بشارتی – رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

هدف پژوهش پیش رو ارزیابی میزان تغییرات طیف جذبی صفات فیتوشیمیایی زعفرا ب نه عنوان تابعی از منابع کودی متنوع می باشد. کشت زعفران در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شاهد در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی انجام شد و آزمایشاتمربوطه درآزمایشگاه های دانشگاه شاهد و موسسه خاک و آبکرج صورت گرفت.تیمارهای کودی با دو عامل اول ۱۰۰ و ۵۰ درصد مقدار توصیهء کودی بر اساس آزمون خاک) و ، در ۳ سطح ( ۰ NPK مشتمل بر مقادیر مختلف کود شیمیایی دوم شامل انواع مختلف کود زیستی در ۴ سطح (شاهد، ورمی کمپوست، کود زیستی حاوی باکتری های سودوموناس و باسیلوس، آنتوسیانین ها، ،b کلروفیل ،a و تلفیق ورمی کمپوست و کود زیستی) اعمال شدند. در این تحقیق به منظور تخمین غلظ ک تلروفیل ۳۳۰ و ۴۴۰ نانومتر ،۲۵۷ ،۴۷۰ ،۶۵۰ ،۶۴۶٫۶ ، کارتنوئیدها، پیکروکروسین، سافرانال و کروسین به ترتیب از طول موج های ۶۶۳٫۶ استفاده شد.نتایج بدست آمده از این پژوهش که در نوع خود اولین تلاش پیرامون بررسی کیفیت جذب اندام های هوایی زعفران فارغ از اثر کمی تیمارهای بکار رفته است، نشان داد که کاربرد منابع مختلف کود نه تنها عملکرد کیفی را افزایش نمی دهد؛ بلکه از کیفیت عصاره به صورت معنی داری می کاهد. نیز تیمارهای منتخب جهت نیل به هر یک از پارامترهای هدف، با در نظر گرفتن مقایسات میانگین و همبستگی بین صفات پیشنهاد شدند.