سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسام شاهرجبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزست
علی سلیمانی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خو
محمدمهدی شهری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی
لیلا نارنجانی – عضو هیئت علمی گروه علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد.

چکیده:

به منظور بررسی بررسی طول دوره رشد مراحل مختلف رویشی و زایشی ارقام مختلف کانولا در تراک مهای مختلف کاشت و استفاده از کود گوگرد در شرایط آب و هوایی گرگان آزمایشی در مرکز تحقیقات گرگان در سال زراعی ۸۴ – ۸۳ به صورت کر تهای دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار طراحی شد. کرت های اصلی شامل ۳ سطح ۰، ۱۲۵ و ۱۵۰ کیلوگرم گوگرد در هکتار و کود گوگرد از منبع بنتونیت ( ۴۵ درصد) بکار رفت. کرت های فرعی شامل تراکم های ۶۰ ، ۸۰ و ۱۰۰ بوته در مترمربع و کر تهای فرعی فرعی شامل ۳ رقم Hyola401 ،RGS003 و Hyola420 بودند. اثر تراکم گیاهی و گوگرد بر هیچ یک از صفات آزمایشی معن یدار نشد. اما اثر رقم بر مرحله ۶ برگی، طویل شدن ساقه، آغاز گلدهی، دوره گلدهی و پایان گلدهی معن یدار شد. با توجه به نتایج رقمHyola401 بیشترین تعداد روز برای گلدهی و رقم RGS003 بیشترین تعداد روز در مرحله ۶ برگی، طویل شدن ساقه و آغاز گلدهی را به خود اختصاص داد. در این آزمایش مشخص شد که هر یک از ارقام آزمایشی تحت تأثیر عوامل ذکر شده تعداد روز مشخصی از مراحل رشد را به خود اختصاص دادند