سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود ولی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
هوشیار ایمانی کله سر – استادیار گروه سازه و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در این تحقیق، تیر روی مهاربند شورن در دو نوع سیستم سازهای مهاربندی شده قاب ساده و قاب خمشی با توجه به ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، برای نیروی نامتعادل معرفی شده در آئیننامه طراحی خطی شده و با انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی سه بعدی و بدست آوردن نیروی نامتعادل واقعی حاصل از بارهای جانبی، ارزیابی شده است. در این تحقیق تحلیلهای مورد نیاز با استفاده از نرمافزارEtabs و Sap انجام شده است. نتایج نشان میدهد که تغییر ارتفاع سازه و نیز نوع الگوی بار جانبی، در مقدار این نیرو تأثیر چشمگیری خواهند داشت و آئیننامه بدون توجه به این نکات و با تکیه بر نوع مقطع مهاربند، نیرویی نامتناسب را برای طراحی تیر روی مهاربند شورن معرفی کرده است