سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود آرامی فدافن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان، مشهد، ایران
سالار خانی امینجان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، باشگاه پژوهشگران جوان، آستارا، ایر
محمد گیوه چی – استادیار مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی اژدری مقدم – استادیار مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

استفاده از سرریزهای اوجی به دلیل قرارگیری مستقیم در مسیر جریان نسبت به انواع دیگر سرریزها متداولتر است. عامل مهم در عملکرد مناسب این نوع سرریز ضریب گذردهی میباشد. در این تحقیق ضریب گذردهی سرریز اوجی با شیبهای مختلف شوت تحت اثر دبیهای جریان از Qd 0/25 تا Qd3 با نرم افزار Flow-3D مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که به ازای Qd<Q<1/5Qd با افزایش شیب شوت ضریب گذردهی افزایش مییابد. همچنین به ازای Qd<Q 1/75 سرریزهای با شیب شوت کمتر، ضریب گذردهی بزرگتری دارند.