سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس حبیبی – کارشناس ارشد عمران گرایش زلزله
حسین رهنما – استادیار دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

درتحقیق حاضر با انجام آنالیز پوش آور رفتار لرزه ای سازه های فضاکار گنبدی دولایه متکی برزمین بررسی شده است مدلهای درنظر گرفته شده دارای قطر دهانه ۲۰ تا ۸۰ متر می باشند نسبت ارتفاع به دهانه گنبدها ثابت و برابر با ۰/۲ درنظر گرفته شده است طراحی سازه ها براساس آیین نامه AISC-LRFD93 با فرض یک ضریب رفتار اولیه انجام شده است جهت ترسیم منحنی دو خطی و محاسبه ضرایب رفتار برنامه ای نوشته شده است که منحنی دو خطی با دقت مناسب ترسیم می کند این برنامه ضریب شکل پذیری ضریب اضافه مقاومت سیستم و ضریب رفتار سازه را با توجه به روابط معمول ضریب کاهش نیرو دراثر شکل پذیری نیومارک – هال ، کراوینکلر – نسار ، و میزاندا – برتر و محاسبه می نماید نتایج این تحقیق نشان میدهد که درگنبدهای دولایه با افزایش قطر دهانه ضریب شکل پذیری ضریب اضافه مقاومت و ضریب رفتار کاهش ولی دوره تناوب افزایش می یابد.