سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرفیع کردسنگانی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر
اسحق پاد – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد عمران سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهد

چکیده:

در مقاله حاضر به بررسی و مقایسه پاسخ های دینامیکی خطی و غیرخطی یکی از سازه های خاص موسوم به سازه های نگهدارنده خطوط لوله برافراشته، با توجه به پارامترهای شکل پذیری و ضریب رفتار پرداخته شده است. شکل پذیری به عنوان شاخصی برای توجیه رفتار در حوزهغیرخطی سازه ها، در اکثر آیین نامه های معتبر بکار گرفته می شود. در این راستا استفاده از ضریب کاهش مقاومت بر مبنای شکل پذیری یکی از عوامل تعیین کننده در برآورد نیروی جانبی سازه است. بررسی این ضریب که معیاری برای کاهش بارهای طراحی حاصل از تحلیل خطی است، محور اصلی مطالعه اخیر محسوب می شود