سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هوشیار ایمانی کله سر – استادیار گروه سازه و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
مسعود ولی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در این پژوهش مقدار ضریب رفتار و پارامترهای موثر در آن، برای دو نوع سیستم سازهای قاب ساده و قاب ترکیبی، با مهاربندی شورن با استفاده از روش تحلیل استاتیکی غیرخطی ارزیابی شده است. تحلیلهای مورد نیاز جهت ارزیابی سازههای مورد بررسی با نرم افزارSap انجام شده است.نتایج عددی بدست آمده نشان میدهد که ارتفاع سازه و نیز تغییر طول دهنهی مهاربندی شده در مقدار ضریب رفتار تأثیر قابل ملاحظهای خواهند داشت که در آئیننامه به آن توجه نشده است. همچنین در این پژوهش، نتایج نشان میدهد که معیارهای آئیننامه برای سازههای سخت ایدهآلتر میباشد