سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزانه نظامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه های آبی دانشگاه تبریز
داود فرسادی زاده – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
علی حسین زاده دلیر – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

سرریزهای جانبی یا کناری از جمله سازه هایی می باشند که در دیواره ی کانالها ساخته می شوند این سرریزها گسترده در شبکه های آبیاری و زهکشی به عنوان سازه حفاظتی برای انحراف آب مازاد و یا آبگیری مورد استفاده قرارمیگیرند. این عملکرد باعث تنظیم دبی و کنترل سطح آب در کانال اصلی می شودنوع خاصی از سرریزهای جانبی سرریزهای جانبی کنگره ای می باشند سرریزهای کنگره ای سرریزهایی هستندک ه از لبه مستقیم و صاف در پلان برخوردار نبوده و از دیواره های متصل به هم تشکیل می یابد از مزایای این سرریزها افزایش طول موثر سرریز نسبت به بازشدگی دهانه می باشد که درصورت لزوم می توان آب بیشتری به ازای عمق ثابت از سیستم خارج کرد جهت تخمین جریان عبوری از روی یک سرریز جانبی باید ضریب دبی سرریز را تعیین کرد. ضریب دبی تابع مشخصه های هیدرولیکی و هندسی سرریز می باشد.