سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی حبیبی – دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
سید محمد صادق جلال الدینی کرکی – کارشناس ارشد هیدرولیک، مرکز تحقیقات کم آبی و خشکسالی
محمد رضا نعمایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سعید رضا صباغ یزدی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

موضوع این مقاله بررسی هیدرولیک جریان در سرریزهای جانبی مورد استفاده در پروژ ههای پخش سیلاب و ارزیابی روابط ارائه شده برای تعیین ضریب دبی جریان در این گونه سرریزها م یباشد. در این مقاله ضمن تبیین معادله دینامیکی حاکم بر جریان در سرریزهای جانبی، ضری ب دبی سرریزهای جانبی در کانال های مستطیلی و ذوزنق های بررسی م یشود. تحقیقات انجام شده نشان م یدهد که ضریب دبی سرریزهای جانبی از سه پارامتر عدد فرود جریان در بالادست سرریز، سرعت تقرب جریان به سرریز و نسبت عمق جریان به ارتفاع سرریز تأثیر م یپذیرد. به دلیل بسته بودن انتهای کانال در سیستم پخش سیلاب، جریان فقط از طریق سرریزهای جانبی به پایین دست هدایت م یشود که در این حالت معادلات تعیین ضریب دبی در کانال های با انتهای باز تخمین ضعیفی از دبی عبوری از روی سرریز خواهند داشت و در این حالت نیاز به مطالعه بیشتر وجود دارد.