سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی ارونقی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
قربان مهتابی – دانشجوی دوره دکتری سازه های آبی گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
محمود ولی نیا – دانشجوی دوره کارشناسی مهندسی آب گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
سروین زمان زاد قویدل – دانشجوی دوره کارشناسی مهندسی آب گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

سرریزها به صورت گسترده در تنظیم جریان رودخانه و کانالهای روباز استفاده می شوند. سرریزهای ذوزنقهای به خاطر فرم و شکلشان و سهولت در طراحی و اجرا در کانالهای روباز آبیاری و کانالهای دایرهای فاضلابرواستفاده میشوند. هدف از این تحقیق ارائه روشی آزمایشگاهی برای افزایش ضریب جریان در سرریز ذوزنقهای است. نتایج حاصل از آزمایشات نشان می دهد که با ترکیب دو سرریز ذوزنقهای و نیمدایرهای ضریب جریان در سرریز مرکب ذوزنقهای حدود ۱۵ درصد افزایش پیدا میکند. مقدار ۲ R و RMSE بدست آمده برای سرریز مرکب ذوزنقهای با قوس نیمدایره به ترتیب ۰/۹۹۸۷ و ۰/۰۰۰۷ می باشد.