سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا حسین زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده:

ضریب تشدید تغییرمکان جانبی ضریبی است که به کمک آن میتوان تغییرمکان واقعی سازه را از تغییرمکان حاصل از تحلیل ارتجاعی برآورد نمود. تغییر مکان جانبی نسبی غیرارتجاعی طرح، در هر طبقه تغییر مکانی است که در صورت منظور داشتن رفتار غیرخطی واقعی سازه، در اثر زلزلهی طرح بهدست میآید. در این تحقیق سعی شدهاست با انجام تحلیلهای خطی و غیرخطی پوشاُور، ضریب تشدید تغییرمکان جانبی صدوهشتاد قاب بتنی مهاربندی شده با مهاربندهای واگرا بهکمک نرمافزارSAP2000 محاسبه شوند. نتایج حاکی از آن است که ضرایب تشدید ارائه شده در استاندارد ۲۸۰۰ دست پایین است و باید ۱/۷ برابر شوند.