سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم سعادتی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- خاک وپی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
امین ثباتی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- خاک وپی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

بررسی دقیق پاسخ سدهای خاکی در برابر زلزله، از پیچیدهترین مسائل در حوزه سازه های خاکی میباشد. از این رو در این پژوهش پاسخ لرزهای سد خاکی البرز با هسته رسی، در برابر بارگذاری زلزله ارزیابی گردیده است. با مدلسازی دو بعدی سد فوق به روش اجزاء محدود، زلزلههایی با فرکانس غالب و بیشینه شتاب مختلف بر این سد اعمال شده است. نتایج نشان میدهد که فرکانس غالب و شدت آریاس زلزله تاثیر قابل توجهای بر پاسخ شتاب در تراز ناج سد دارند. بطوریکه با کاهش فرکانس غالب و افزایش شدت آریاس زلزله در یک بیشینه شتاب معین، ضریب بزرگنمایی در تراز تاج سد افزایش مییابد.