سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید عسگری – دانشگاه اصفهان
منصور طالبی – استادیار پژوهشکده توسعه کاربرد پرتوها
محمدرضا عبدی – دانشگاه اصفهان

چکیده:

جهت افزایش انتقال حرارت درراکتورهای آبی تحت فشار PWR با ارایش مربعی وسایلی از جمله پره مغشوش کننده بکارمیرود این پره ها با آشفته سازی جریان و با جلوگیری از گسترش لایه مرزی حرارتی برروی میله ها باعث افزایش ضریب انتقال حرارت ودرعین حال افزایش افت فشار می شود به منظور مطالعه اثرپره مغشوش کننده برپارامترهای ترموهیدرولیکیبا آرایش مثلثی دسته میله ای شامل ۶۰ میله با آرایش مثلثی از نوع VVER-440 به همراه ۴ شبکه ی نگهدارنده مدلسازی شده و سپس با شبیه سازی پره های مغشوش کننده ی جریان برروی شبکه های نگهدارنده و حل عددی به ارزیابیاثرات آنها در پارامترهای ترموهیدرولیکی پرداخته شد برای بدست آوردن نتایج از ۳ مدل تلاطم استفاده شد نتایج نشان میدهد درحالتی که از پره های مغشوش کننده جریان برروی شبکه هیا نگهدارنده استفاده شودبه علت مسدود شدن سطح مقطع بیشتری از کانال و ایجاد جریان برگشتی انتقال حرارت کاهش می یابد که البته افت فشار دچار افزایش چشمگیری میش ود.