سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اشکان بقایی – کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهرداد صالحی دوبخشری – کارشناس ارشد مهندسین مشاور ایران خاک، تهران، ایران

چکیده:

دو روش معمول در پایدار سازی گود های عمیق شهری میخ کوبی و مهاری با بلوک های بتنی می باشد. تاکنون بررسی و مطالعات زیادی در میخ کوبی و مهاری انجام گرفته است ولی تا کنون مقایسه ای بین این دو سیستم در گودهای قائم با ارتفاع های مختلف انجام نگرفته است. در این تحقیق به بررسی دو روش فوق جهت پایداری گودهای ۱۰، ۱۵ ، ۲۰ و ۲۵ و ۳۰ متری در شرایط خاک هموژن مشابه تهران پرداخته شده است. جهت بررسی از دو معیار کنترل جابجایی سختگیرانه و ساده استفاده شده است. طراحی در برابر زلزله بر اساس روش شبه استاتیکی بوده و بار افقی و قائم ناشی از زلزله به طور همزمان وارد گردیده است و اثر بار قائم نیز بررسی شده است. در ابتدا طراحی ها به نحوی انجام گرفت تا ضرایب استاتیکی و شبه استاتیکی تامین شده و سپس کنترل جابجایی صورت گرفت. در معیار ساده مشکل جابجایی وجود نداشت، ولی در معیارسختگیرانه به دلیل اینکه جابجایی ها بیش از مقادیر توصیه شده FHWA گردید، کنترل جابجایی ها با افزایش طول مسلح کننده ها و ضرایب اطمینان انجام پذیرفت. در این تحقیق به بررسی و مقایسه ضریب اطمینان در برابر پایداری به این دو روش می پردازیم