سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین محب خواه – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران ومعماری، دانشگاه
شهاب نصراله بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران ومعماری، دانشگاه

چکیده:

در طرحلرزهای سازهها، محدودیت در محلبازشوها، استفاده از سیستممهاربندیپیوسته در ارتفاع را با مشکل مواجه میکند. این مسئله منجر به اخلال در جانمایی مهاربندها بصورت پیوستهومنظم در ارتفاع و تعیین نیروهایطراحی اعضای مجاور آنها(ستونها) میگردد. این تقاضا واز طرفیعدم ارائه ضوابط این سیستمها در آییننامهها، بررسی این مسأله را ایجاب مینماید. از الزامات طرحلرزهای سیستمهایباربرجانبی، کنترل ستونهایمجاور دهانهمهاربندی برای ترکیببار زلزلهتشدیدیافته میباشد، که تابعی از ضریب اضافهمقاومت سازه است. دراینمطالعه، با استفاده از تحلیل دینامیکیغیرخطی مقادیر ضرایباضافهمقاومت یک قاب سهطبقهفولادی دوبعدی با مهاربندهمگرایناپیوسته در ارتفاع، محاسبه و با مقدار پیشنهادی آییننامه مقایسه میگردد. نتایج نشان میدهد ضریب اضافهمقاومت پیشنهادی آییننامه برای کنترل ستونهایساختمانهای سه طبقه با مهاربندی- همگرا، بویژه در حالت ناپیوسته در ارتفاع محافظهکارانه است که منجر به طرح غیر اقتصادی سازه میگردد