سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حیدر محمدزاده سالطه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
کریم کرامتی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی – گرایش مالی،

چکیده:

سیستم فعلی حسابداری و گزارشگری دستگاههای دولتی ایران، حسابداری نقدی تعدیل شده می باشد که ازقابلیت پاسخگویی مناسبی برخوردار نیست و بیشتر تاکید بر ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی بوده است. انتظاراتمردم از دستگاههای دولتی برای ارایه خدمات بهتر و بیشتر رو به افزایش است و پاسخگویی به این انتظارات منوط به تحصیل و مصرف کارای منابع محدود و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده توسط دستگاههای دولتیاست. برای ارزیابی کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی عملیات اطلاعاتی نیاز است که از توان سیستم حسابداری نقدی تعدیل شده خارج است. بنابراین برای ایفای مسئولیت پاسخگویی عملیاتی دستگاههای دولتی باید امکاندرست هزینه ها و درآمدها فراهم شود تا بتوان به محاسبه بهای تمام شده خدمات پرداخت. بدین منظور در کشور ما برخی از سازمانهای دولتی به سمت استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری حرکت کرده اند. از این رو،تغییر روش حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی ضروریست. در این راستا این پژوهش به بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم حسابداری تعهدی در سازمان جهاد کشاورزیخراسان جنوبی پرداخته است. این تحقیق از نوع پیمایشی میدانی می باشد که اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه پنج گزینه ای طیف لیکرت در قالب ۵۵ سوال در قالب جامعه آماری به تعداد ۷۹ نفر گردآوری شدهاست. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد حسابداری تعهدی منجر به کنترل دقیق تر درآمدها و هزینه ها، برنامه ریزی و تصمیم گیری بهتر مدیران، بهبود عملکرد مالی، سهولت در بررسی گزارشهای مالی توسط مدیران می شود. همچنین حسابداری تعهدی برای تعیین بهای تمام شده کاراتر از حسابداری نقدی است