سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد حسن نژآد – دانشکده صنایع دانشگاه علوم و فنونمازندران
علیرضا شکری – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

رشد و توسعه سازمانی که لازمه رسیدن ملتها به توسعه همه جانبه اجتماعی و اقتصادی است خودمستلزم وجود افرادی توسه یافته در سازمان هاست و امروزه سازمان ها به سرمایه های انسانی خود با توجه به دانش شایستگی و قابلیتهای آنان بخصوص در رده های مدیریتی به عنوان یک مزیت رقابتی می نگرند براین اساس تحقیق حاضر به بررسی نقش توسعه یافتگی مدیران مراکز تحقیق و توسعه صنایع بهداشتی درانتخاب انتقال و توسعه فناوری پرداخته است بدین منظور با استفاده از ابزار داده کاوی مناسب از یک طرف وضعیت فعلی مدیران مراکز تحقیق و توسعه ونقش کنونی آنها و از طرفد یگر نقش مورد انتظار مطلوب مورد بررسی قرار گرفت.