سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی حاجی نژاد – دانشیاردانشکده جغرافیا ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
زهرا تقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم-دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانا رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم-دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

یکی از مباحث بسیار حساس و قابل توجه در صنعت توریسم، مقوله امنیت و حفظ جان و مال توریست در کشورمیزبان است.چنانچه یک کشور از ضریب امنیت بالاتری برخوردار باشد تمایل بیشتری برای سفربه آن کشور وجود دارد ،به طورکلی امنیت یکی از مهمترین عوامل در انتخاب مقصد برای گردشگران محسوب می شود. گردشگران هنگام انتخاب مقصد، امنیت مسیر، می گنجد در نظر می گیرند حفاظت از « امنیت » امنیت اجتماعی ،میزان ایمنی پرواز و امنیت اقتصادی و آنچه را که در واژه جان و مال گردشگران جزء اولویت های اصلی کشورهای موفق در امر گردشگری است . با توجه به اینکه ایران ازجملهکشورهای می باشد که دارای جاذبه های گردشگری بی شماری می باشدو برخی از این جاذبه ها در شهرهای مرزی کشور قرار دارند لزوم ایجاد یک پلیس ویژه برای گردشگران خارجی در کشور ضروری است، بنابراین در این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به بررسی ضرورتهای تشکیل پلیس گردشگری درکشور پرداخته ایم .روش تحقیق در این پژوهش توصیفی -تحلیلیبوده که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. یافته ها بیانگر آن است که اصولاً با توجه به ابعاد امنیتی و ایمنی کشور نمی توان برای گردشگران خارجی قوانین جداگانه ای به صورت حمایتی وضع کرد، اما می توان با تشکیل پلیس گردشگری از حقوق گردشگران و سیاحان حفاظت کردکه با اجرایی شدن این طرح شهرهای مرزی از انزوا خارج وگردشگران با امنیت بیشترمی توانند به این مناطق سفر نماید، همچنین ایجادپلیس گردشگری دراستا نهای کشور نیز می تواند ضریب امنیت جهانگردان را افزایش داده که منافع سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی زیادی را برای کشور در پی دارد