سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه کوهستانی – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب
محمدرضا جعفرزاده – استاد گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ضربه قوچ در اثر تغییر ناگهانی تقاضا و یا توقف جریان در شبکههای آبیاری تحت فشار بهوجود میآید. در این مقاله، اثرات این پدیده در شبکه آبیاری شهر باخرز به کمک نرمافزارWHAMO شبیهسازی میشود. نتایج مدلسازی نشان میدهد که با کاهش سریع تقاضای آب، قطع جریان پمپ و بسته شدن سریع شیر دریچه بعد از پمپ نوسانات فشاری بزرگی ایجاد میشود که نتایج نا مطلوبی از قبیل فشارهای مثبت بیش از اندازه بالا،فشارهای منفی نامطلوب به همراه خلازایی و جریانهای برگشتی به وجود میآورد. نصب شیر یکطرفه و مخزن ضربه گیر پس از پمپ به منظور کنترل این پدیده توصیه میشود