سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین ولیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
سعید اهری زاده – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
محمدرضا شیری – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان اردبیل (مغان)
سیدابوالقاسم محمدی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور بررسی ارتباط بین عملکرد دانه با اجزای آن، تجزیه همبستگی ها و پی بردن به آثار مستقیم و غیرمستقیم صفات مختلف بر عملکرد دانه، ۲۱ هیبرید متوسطرس و دیررس ذرت دانهای ) ۹ هیبرید خارجی و ۳ هیبرید داخلی( در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال ۲۳۹۱ در منطقه مغان مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین کلیه هیبریدها از نظر اکثر صفات مورد مطالعه تفاوت معنیداری وجود دارد. وزن هزار دانه، عمق دانه و قطر بلال با عملکرددانه همبستگی مثبت و معنی داری داشتند بیشترین اثر مستقیم بر روی عملکرد دانه، مربوطه به وزن هزار دانه و کمترین آنمربوط به تعداد روز تا رسیدگی بود. بیشترین اثر غیرمستقیم مثبت بر عملکرد دانه را ارتفاع بوته از طریق وزن هزار دانه داشت. هیبریدهای SC647 ، Simon ، Korduna ، NS770 و Maxima در گروه برتر از نظر عملکرد دانه قرار گرفتند