سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
ابراهیم زینلی – اعضای هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
افشین سلطانی – اعضای هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سرا… گالشی – اعضای هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

هدف این مطالعه به دست آوردن مقادیر ضریب توزیع ماده خشک برای برگ و ساقه در دو رقم گندم و تحت تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن کودی بود. بدین منظور آزمایشی در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. آزمای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. فاکتورها شامل دو رقم گندم (کوهدشت و دریا) و نیتروژن کودی در هفت سطح (۰،۵۰،۱۰۰،۱۵۰،۲۰۰،۲۵۰،۳۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار) بودند. اندازه گیری ماده خشک به تفکیک اندام و ثبت مراحل فنولوژیکی در طول فصل رشد انجام شد. یک رابطه دو تکه ای برای توزیع ماده خشک بین برگ و ساقه در مقابل ماده خشک کل پیدا شد. مقادیر ضرایب توزیع ماده خشک برگ (فرمول در متن اصلی مقاله) برای مقادیر مختلف نیتروژن کودی معنی دار شد بنابراین، مدلی که بتواند توزیع ماده خشک برگ را در شرایط مختلف تیذیه نیتروژنی توصیف کند پیدا نشد. اما مقدار ضرایب توزیع ماده خشک ساقه برای دو رقم و تیمارهای مختلف نیتروژن معنی دار نشد و برای تمام تیمارها یک معادله به دست آمد که رابطه بین ماده خشک ساقه با ماده خشک کل را به خوبی توصیف کرد (فرمول در متن اصلی مقاله) برای رابطه ماده خشک ساقه در مقابل ماده خشک کل، ضرایب (فرمول در متن اصلی مقاله) .