سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین نظری – ک مهندس ارشناس ارشد ی مکانیک
نفیسه عالیپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
منصور علیزاده – استادیار دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این پژوهش ضرایب بیبعد مهمی که در طراحی و عملکرد شیر پروانهای از اهمیت زیادی برخوردار است مورد ارزیابی قرار میگیرد. همچنین در انتها و بعد از فراهم آمدن زمین ههای کافی، چگونگی رخداد کاویتاسیون درشیرمورد بررسی قرار میگیرد.از آنجایی که داشتن آگاهی از مشخصات گشتاور هیدرودینامیکی و همچنین چگونگی رخداد کاویتاسیون در طراحی شیر پروانهای بسیار مهم است و بررسی ضریب افت، ضریب جریان، ضریب تخلیه و گشتاور به صورت تجربی بسیار وقتگیر وپرهزینه است بنابراین ما این موارد را به صورت عددی مورد بررسی قرار میدهیم. در این تحلیل از دو شرط مرزی مختلف،یکی فشار ثابت و دیگری سرعت ثابت استفاده شده است تا بتوان وابستگی این ضرایب را به زاویه قرا رگیری دیسک و همچنین میزان نرخ ورودی نشان داد. در حالت فشار ثابت فشار در پشت شیر در مقدار ۱۶۰۰ کیلوپاسکال ثابت قرار داده شده و در حالت سرعت ثابت از سه سرعت۱m/s و ۲و۳ استفاده شده و با استفاده از روشk-ε مورد تحلیل قرار گرفته است.