سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ساحله کاکویی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
علیرضا عمادی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

جهت مشخص شدن مقادیر فشار و سرعت در نقاط مختلف شبکه توزیع و انتقال باید تحلیل هیدرولیکی انجام شود. جهت تحلیل هیدرولیکی از روابط تجربی و غیر تجربی استفاده می شود که معروفترین آنها رابطه هیزن ویلیامز و رابطه شزی- مانینگ می باشد. یکی از موارد مهم در استفاده از این روابط تعیین ضریب افت می باشد. مقادیر ضریب افت برای هر یک از این روابط بر اساس جنس لوله ارائه شده است. انتخاب نوع رابطه و تعیین ضریب افت مربوطه در محاسبه افت ها و در نتیجه ابعاد و اندازه اجزاء طراحی سیستم های انتقال و توزیع آب تاثیر قابل ملاحظه ای دارد. در این تحقیق به منظور مقایسه نتایج این روابط در محاسبه افت طولی، یک شبکه توزیع آب شامل یک مخزن و تعدادی نقاط برداشت با دبی های متفاوت در نظر گرفته شد. تحلیل هیدرولیکی شبکه مذکور بر اساس دو رابطه هیزن ویلیامز وشزی مانینگ انجام شد. جهت تحلیل هیدرولیکی از نرم افزار EPANET که یک نرم افزار قوی جهت تحلیل هیدرولیکی خطوط انتقال و توزیع آب است استفاده شده است. نتایج نشان می دهد رابطه هیزن ویلیامز فشار بیشتری را نسبت به شزی مانینگ در شرایط یکسان محاسبه می کند.