سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

اسداله میراثی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامی
محمدامین آسودار – دانشیار گروه مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع ط
عباس عبدشاهی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزس

چکیده:

اتلاف منابع یکی از مهم ترین مسائلی است که در حال حاضر کشور با آن روبروست. هدف اصلی این مطالعه بررس میزان تلفات گندم در مرحله حمل و نقل از مراکز خرید تا سیلو و بررسی عوامل مؤثر آن بود. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزارهای SPSS, SAS صورت پذیرفت. این کار بصورت میدانی انجام گرفته و جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارشناسان سیلوی گندم، جهاد کشاورزی و مدیران مراکز خرید استان چهارمحال و بختیاری تشکیل داده اند. نتایج نشان داد که مقدار F در سطح ۹۹ درصد از نظر آماری معنی دار می باشد و حدود ۱۰ درصد تغییرات ریزش بین راهی بر اساس متغیر فاصله حمل توزیع داده شده است. ضریب X نشان داد که با افزایش ۴۵۰ متر بر فاصله حمل صد تن گندم، یک کیلوگرم ریزش بین راهی اضافه می گردد. به عبارت دیگر با اضافه شن هر کیلومتر فاصله تقریباً ۲/۲۵ کیلوگرم ریزش بین راهی در هر ۱۰۰ تن گندم اضافه می شود. همچنین ۷۷/۹ درصد تغییرات تلفات حمل و نقل بر اثر دو عامل مسافت و نوع ماشین بود.