سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه رامین (خوزستان)
محمدامین آسودار – دانشیار گروه ماشینهای کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خو
فرزاد بیگدلی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه رامین (خوزستا

چکیده:

خرمنکوبی برنج در کاهش ضایعات از اهمیت خاصی برخوردار است و عدم بکارگیری روش صحیح خرمنکوبی موجب افزایش تلفات کمی و کیفی محصول می گردد. جهت بررسی میزان ضایعات کمی و کیفی دانه در روشها ی مختلف خرمنکوبی برنج آزمایشی در سال زراعی۸۶-۸۵ در شرایط مزرع های استان خوزستان اجرا گردید آزمایش بر پایه طرح کامل تصادفی در ۵ تیمار و ۱۰ تکرار با تعداد سه خرمنکوب و در سطح دو رقم برنج چمپا و عنبوری قرمز (بدون تیمار خرمنکوب پشت تراکتوری) بعمل آمد. نتایج آزمایش نشان داد که در هر دو رقم چمپا و عنبوری قرمز با میانگین عملکرد ۳۶۸۵ و ۳۰۴۷ کیلو گرم در هکتار به ترتیب کمباین مجهز به خرمنکوب دندانه میخی دارای حداقل تلفات شامل افت دانه های جدا نشده ۰/۹۱ و۰/۵۵افت دانه های پرتابی۰/۹۸ و۰/۶۶ افت کامل ۱/۱۳ و۰/۸۸ افت کیفی ۱/۱۲ و۰/۹۵ به میزان ۸۲/۹ و ۵۵/۷ کیلوگرم در هکتار; و خرمنکوب مجهز به صفحات سوهانی و زیر سیلندری باز از نوع سوهانی دارای حداکثر تلفات شامل افت دانه های جدا نشده ۲/۲۹و۱/۲۰ افت دانه های پرتابی ۱/۴۷ و۱/۰۷ افت کل ۲/۳۲ و ۱/۶۳ و افت کیفی ۱/۶۸ و۱/۹۶ به میزان ۱۴۷/۴ و ۱۰۹/۳ کیلوگرم در هکتار بر حسب درصد عملکرد بودند. بین صفات اندازه گیری شده تاثیر نسبت مواد غیر دان ه ای به دانه ای و رطوبت دانه بر افت دانه های جدا نشده در رقم چمپا معنی دار(P<0/05ولی در رقم عنبوری قرمز معنی دار نبود.