سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین زیوری – کارشناس ارشد خاک و پی
مهدی سیاوش نیا – استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکزی

چکیده:

دیوارهای خاک مسلح ژئوسینتتیکی با پوسته بلوکی پیش ساخته قطعه قطعه بهعلت عملکرد رضایت بخش و ظاهر زیبایشان نسبت به سایر دیوارها محبوبیت بیشتری بدست آورده است درک بهتر از رفتار این نوع دیوارها نیاز به ابزار تحلیلی دارد که قابلیت درنظر گرفتن خصوصیاتخاکریز مسلح کننده ژئوسینتتیکی اندرکنش مسلحکننده خاک و پوسته دیوار خاک را به شیوه واقعی داشته است دراین مقاله به روش اجزا محدود و با کمک نرم افزار Plaxis 2D چندین مدل دو بعدی تحت شرایط کرنش مسطح مدلسازی شده استنتایج این تحقیق نشان میدهد که افزایش ارتفاع و ضخامت پوسته افزایش صلبیت پوسته ردکاهش تغییر شکل جابجایی افقی و افزایش پایدداری دیوار بسیار موثر بوده و منجر به کاهش چشمگیر نیروی کششی مسلح کننده ها خواهد شد.