سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابراهیم امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مهدی مهرپویان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، ایران
مجید محرم زاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده:

به منظور بررسی خصوصیات کمی و کیفی ارقام تجاری داخلی و خارجی مولتی ژرم چغندر قند در شرایط آب و هوایی مشکین شهر تعداد ۹ رقم مولتی ژرم داخلی و خارجی چغندر قند در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی ۸۹ مورد ارزیابی قرار گرفتند. متغییرهای قابل بررسی عبارتند از عملکرد ریشه، درصد قند، میزان سدیم، میزان پتاسیم، میزان نیتروژن مضره، الکالیته، درصد قند قابل استحصال، درصد قند ملاس و محصول شکر س ی فد. جامعه آماری از طریق برداشت محصول و انجام محاسبات صورت پذیرفته و با استفاده از جدول تجزیه واریانس تجزیه انجام و با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن مقایسه میانگین ها صورت پذیرفت و خوشه بندی انجام و نمودارها ترسیم گردید و بدین طریق نقاط قوت و ضعف ارقام مشخص گردید. نتایج تجزیه واریانس اختلاف معنی داری بین ارقام مولتی ژرم از نظر عملکرد ریشه در سطح ۱% نشان داد بطوریکه ترکیب (CL6344*16402)13637* با ۸۷/۳۸ تن در هکتار و رقم ۸۸-BR1 با ۷۳/۸۱ تن در هکتار بیشترین و کمترین عملکرد ریشه را داشته اند . از نظر میزان محصول شکر سفید بین ارقام در سطح احتمال اختلاف معنی داری دیده می شود بطوریکه بیشترین میزان محصول شکر سفید مربوط به ارقام Aras 101 و SBSI-9 با ۱۲/۲۳ و ۱۲/۱۳ تن در هکتار و کمترین میزان این محصول متعلق به رقم SBSI-7 با ۸/۹۲ تن در هکتار می باشد.