سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

جعفر عباداللهی – دانشجوی ارشد زراعت
صمد مغانی – مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مغان
منوچهر موسوی – کارشناس ارشد علفهای هرز

چکیده:

توسعه کشت پاییزه چغندرقند یکی ازراه کارهای مهم درجهت تامین شکر مورد نیاز کشور محسوب میشود این امکان با توسعه ارقام جدید مقاوم به پدیده ساقه رفتن بولتینگ درمناطق چغندرکارگرمسیر و نیمه گرمسیر ازجمله دشت مغان میسر است دراین راستا ازمایشی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴تکرار با استفاده از۲۵رقم لاین و هیبرید چغندرقند ازمنابع داخلی و خارجی درشرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان اجرا شد صفات عملکرد ریشه محصول شکرسفید درصد قندناخالص عیارقنددرصد قندقابل استحصال ضریب استحصال شکر ضریب قلیائیت الکالیته میزان سدیم پتاسیم نیتروژن مضره و درصد قندملاس مورد ارزیابی قرارگرفتند نتایج تجزیه واریانس نشان دادکه کلیه صفات مورد مطالعه به غیرازنیتروژن مضره تحت تاثیر تیمار ازمایشی قرارگرفت و اختلاف معنی داری دربین ارقام درسطح احتمال یک درصد مشاهده شد.