سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهناز عاشوری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
رقیه رضوی –
عالیه امامی –

چکیده:

به منظور بررسی، مقایسه و دستیابی به ارقام گندم زمستانه و نیمه زمستانه پر محصولتر از ارقام موجود که واجد صفات مطلوبی نظیر مقاومت به امراض ، سرما ، خوابیدگی واز نظر درصد پروتئین بالا وبا کیفیت نانوائی مطلوب باشند وهمچنین شناسایی وارزیابی منابع ژنتیکی با ارزش مراکز بین المللی جهت استفاده در دورگ گیریها ومشارکت فعال در همکاریهای بین المللی وبهره گیری از اینگونه ارتباطات این طرح در قالب آزمایش بین المللی مشاهده ای بدون تکرار Facultaive &Winter observation Nursery) FAWWON که شامل لاین های دریافتی از سیمیت ترکیه با ۹۰ ژنوتیپ با احتساب شاهدهای شهریار ، الوند و زرین و بصورت مشاهده ای وبدون تکرار مطابق نقشه ارسالی کشت گردید در این آزمایش انتخاب ارقام بعد از رتبه بندی عملکرد بر اساس مدل رنک Rank) ودر مقایسه با شاهد های هر آزمایش انجام گرفت