سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید محمودی تبار – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
علی تهرانی فر – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالقاسم عطاحسینی – کارشناس
عباسعلی غلامی – کارشناسان جهاد کشاورزی فردوس

چکیده:

به منظور بررسی صفات کمی وکیفی میوه واجزای آن ومقایسه صفات بین ژنوتیپ های انارمنطقه فردوس واستفاده از این صفات برای گروه بندی ژنوتیپ ها، آزمایشی با استفاده از ۸ ژنوتیپ موجود صورت گرفت. در این مطالعه شانزده صفت کمی وکیفیمورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تمام صفات مورد بررسی در محدوده ژنوتی پها معنی دار هستند که نشان دهنده تنوع در هر صفت می باشد. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که ژنوتیپ شهوار با داشتن دانه (آریل) درشت و ضخامتپوست کم و درصد پوست کم وشاخص طعم پایین ژنوتیپ مناسبی برای صنایع تبدیلی بوده و ژنوتیپ شیشه کب فردوس با داشتن ضخامت پوست زیاد ودرصد پوست زیادوتاج بلند وباریک مناسب برای نگهداری در سردخان ه به مدت طولانی می باشد. نتایج تجزیه کلاستر که با استفاده از شانزده صفت مورد مطالعه انجام شد نشان دادکه با فاصله ۱۵ ژنوتیپ ها به چهار گروه اصلی تقسیم شدند. این تقسیم بندی میزان خویشاوندی ژنوتی پها را در برنامه های اصلاحی نشان داد