سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منیره مارصفری – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
علی اشرف مهرابی – استادیار دانشگاه ایلام
عبدالامیر راهنما – دانشیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

دراینپژوهش ۱۵ رقم خرما برای ارزیابی درجه کلی چندشکلی تعیین تشابه بین ژنوتیپ ها و ارزیابی صفات زراعی مهم ازنظر ۱۰ صفت مورد بررسی قرارگرفتند بیشترین وزن دهدنه مربوط به رقم استعمران با ۱۰/۴۷ گرم بیشترین میانگین عملکرددرخت با مقدار ۱۴۵ کیلوگرم مربوط به شاهان بیشترین وزن میوهمربوط به دیری با مقدار ۱۴/۸۰ گرم بیشترین میانگین طول میوه با مقدار ۴/۵۰ سانتیمتر مربوط بهدگلت نور بیشترین قطرمیوه با میانگین ۲/۶ سانتیمتر مربوط به خضراوی و فرسی بیشترین میانگین طول بذر با مقدار ۲۵/۹۲ میلی متر مربوط به استعمیران و بیشترین قطربذر با مقدار ۷/۴۱ مربوط به فرسی است نتایج نشان داد که بیشترین همبستگی مثبت ۰/۶۳۰ بین صفات وزنده دانه و طول بذروجود دارد درحالیکه صفت عملکرددرخت بیشترین همبستگی منفی را با مقدار ۰/۶۹۳- با صفت طول بذر داشت لذا باید کوشید تادربرنامه اصلاحی مقدار این صفت کاهش یابد.