سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه فزونی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه
ناصر عباسپور – استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه
حامد دولتی بانه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه
ایرج برنوسی – استادیار، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه ارومیه

چکیده:

اثر شوری روی برخی پارامتر های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی چهار رقم انگور(Vitis vinifera تحت شرایط گلخانه ای بررسی شد. گیاهان در ماسه و پرلیت به نسبت ۱:۱ تا زمان ریشه زایی رشد کردند و بعد به محیط هیدروپونیک حاوی محلول غذایی هوگلند هوادهی شده انتقال یافتند. گیاهان به مدت ۱۳ روز با غلظت های( ۵۰ و ۱۰۰ ،۲۵ و۰، NaCl mM) تیمار شدند. در پایان دوره تیمار طول اندام هوایی و ریشه، پتانسیل آب برگ و میزان مالون دی آلدئید در اندام هوایی اندازه گیری شد. تیمارNaCl باعث مهار رشد شد. میزان پتانسیل آب نیز تحت شوری کاهش یافت در حالیکهمیزان مالون دی آلدئید در مقایسه با گیاهان شاهد افزایش یافت. در بین ارقام انگور مطالعه شده، رقم ریش بابا و صاحبی میزان پتانسیل آب بیشتر ومالون دی آلدئید کمتر نسبت به سایر واریته ها داشتند. یعنی رقم ریش بابا وصاحبی مقاومتر و ارقام دسترچین وکشمشی حساستر بودند