سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین شمسی محمودآبادی – عضو هیات علمی بخش زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
ابوالفضل مروتی شریف آباد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
زهره جاودان نائینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

به منظور مقایسه اثرات کود زیستی بارور ۲ و کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل بر صفات مورفولوژیکی و عملکرد سه رقم ذرت علوفه ای( ۵۰۰،۵۲۴ و ۵۴۰ ) آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در شهرستان یزد در منطقه شاهدیه انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع بوته، تعداد برگ، قطر ساقه و عملکرد بوده است. نتایج نشان داد بالاترین عملکرد با مصرف کود زیستی بارور ۲ به همراه سوپرفسفات تریپل به میزان ۵۰ کیلوگرم در هکتار به دست آمد. علاوه بر آن کود زیستی بارور ۲ به همراه سوپرفسفات تریپل به میزان ۵۰ کیلوگرم در هکتار باعث افزایش ارتفاع بوته و تعداد برگ گردید. نوع رقم در تمام صفات مورد بررسی معنی دار شد