سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کامران شهلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
عبدالله جوانمرد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
نادر جلیل نژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
بابک پاساری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده:

به منظور مقایسه اثرات کود زیستی بارور ۲ و کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل بر صفات مورفولوژیکی و عملکرد سخ رقم ذرت علوفه ای (۵۲۴ و ۵۰۰ و ۵۴۰) آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در شهرستان سقز در دشت لگزی انجام شد. این ازمایش به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع بوته، تعداد برگ، قطر ساقه و عملکرد بوده است. نتایج نشان داد بالاترین عملکرد با مصرف کود زیستی بارور ۲ به همراه سوپر فسفات تریپل به میزان ۴۰ کیلوگرم در هکتار به دست آمد. علاوه بر آن کود زیستی بارور ۲ به همراه سوپرفسفات تریپل به میزان ۴۰ کیلو گرم در هکتار باعث افزایش ارتفاع بوته و تعداد برگ گردید. نوع رقم در تمام صفات مورد بررسی معنی دار شد.