سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین شمسی محمودآبادی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
ابوالفضل مروتی شریف آباد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
زهره جاودان نائینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

به منظور مقایسه اثرات کودزیستی فسفاته بارور ۲وکود شیمیایی سوپرفسفات تریپل برصفات مورفولوژیکی وعملکرد سه رقم ذرت علوفه ای( ۵۰۰،۵۲۴ و ۵۴۰ )آزمایشی درسال ۱۳۸۹ درشهرستان یزد درمنطقه شاهدیه انجام شد.این آزمایش بصورت فاکتوریل باطرح پایه بلوکهای کاملتصادفی درسه تکرارانجام گردید.عامل کودی در ۶ سطح( ۱- سوپرفسفات تریپل به میزان ۱۰۰ کیلوگرم درهکتار، ۲- سوپرفسفات تریپل به میزان ۵۰ کیلوگرم درهکتار، ۳-کودزیستی فسفاته بارور ۲ به میزان توصیه شده، ۴- کودزیستی فسفاته بارور ۲ بهمراه سوپرفسفات تریپل بمیزان ۱۰۰ کیلوگرم درهکتار، ۵- کودزیستی فسفاته بارور ۲ بهمراه سوپرفسفات تریپل به میزان ۵۰ کیلوگرم درهکتار، ۶- بدون مصرف کود (شاهد)وصفات مورد مطالعه شامل ارتفاع بوته،تعدادبرگ،قطرساقه وعملکرد بوده است.نتایج نشان دادبالاترین عملکرد با مصرف کودزیستی فسفاته بارور ۲ بهمراه سوپرفسفات تریپل به میزان ۵۰ کیلوگرم درهکتاربدست آمد.علاوه برآن کودزیستی فسفاته بارور ۲بهمراه سوپرفسفات تریپل به میزان ۵۰ کیلوگرم درهکتارباعث افزایش ارتفاع بوته وتعدادبرگ گردید.نوع رقم درتمام صفات مورد بررسی معنی دار شد