سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یونس رامشک نیا – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه دولتی باکو
طارق غنی فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
الناز صباغ تازه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

با توجه به نیاز فزاینده کشور به روغنهای خوراکی توسعه کشت دانه های روغنی از اهمیت زیادی برخوردار است از بین دانه های روغنی سازگار با شرایط کشور گلرنگ به عنوان یک گیاه بومی ایران و مقاوم به تنشهای خشکی و شوری از آینده نویدبخشی برخوردار است از آنجا که شناخت ارقام مقاوم به تنش و گروه بندی آنها جهت برنامه ریزی صحیح دربرناه های به نژآدی گیاهان حائز اهمیت می باشد این مطالعه به منظور گروه بندی ارقام گلرنگ بهاره درسه رژیم رطوبتی دارای تنش خشکی به ترتیب شش و پنج بار آبیاری و بدون تنش هفت بار آبیاری انجام شد دراین مطالعه ۲۶ رقم گلرنگ در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به صورت اسپیلت پلات با دو تکرار مورد ارزیابی قرارگرفتند. تجزیه کلاستر بهروش ward ارقام گلرنگ را براساس صفات مورد ارزیابی در ۷ کلاستر جداگانه قرار داد کلاستر ششم را رقم N51016 که پاکوتاهترین رقم مورد مطالعه بود و طول مدت رویشی و زایشی کوتاهتری داشت تشکیل داد دراین رقم تعداد دانه در قوزه وزن هزاردانه درصد روغن و عملکرد تک بوته بیشتر ازمتوسط ارقام ارزیابی گردید. با توجه به نتایج بدست آمده رقم N51016 از نظر ویژگیهای مهم مورد نظر بهترین رقم شناخته شد از نظر شاخص تحمل به تنش STI حساسترین ارقام درهر دو سطح تنش آبی واریته های محلی زرقان IV و محلی میانه I و مقاومترین ارقام نسبت به این شرایط واریته N51016 تعیین گردید.