سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قادر غفاری نعمت آباد – کارشناسان اصلاح نباتات دانشگاه تبریز
محمدکاظم سوری – استادیار گروه باغبانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور گروه بندی ارقام کلزای پاییزه براساس صفاتمورد ارزیابی آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا گردید آزمایش بصورت فاکتوریل با ۱۲ رقم کلزای پاییزه و ۳ سطح تنش شدید کمبود آب FC50% تنش ملایم کمبود آب FC75%و فاقد تنش Fc100% با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. برای کنترل رطوبت خاک از بلوکهای گچی استفاده شد تنش کمبود آب از مرحله شروع ساقه روی تا رسیدگی فیزیولوژیکی اعمال گردید. درتجزیه به مولفه ها ۵ عامل با مقادیر ویژه بالاتر از ۰/۷ انتخاب شدند که ۸۱/۳۴ درصد از واریانس اولیه داده ها را دربرگرفتند مولفه اول که حدود ۴۸ه/۰۲ درصد از تغییرات را تبیین نمود دارای ضریب بالایی برای حجم ریشه بود مولفه دوم حدود ۱۳/۶۴ درصد از تغییرات متغیرهای اولیه را تبیین کرد و با صفات پتانسیل اسمزی برگ و میزان پرولین ارتباط مثبت و با صفت هدایت روزانه ای برگ دارای ارتباط منفی بود مولفه سوم با توجیه ۱۰/۱۸ درصد تغییرات کل داده ها دارای ضریب نسبتا بالا و مثبت برای وزن خشک بوته بود