سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

قادر غفاری نعمت آباد – کارشناسان ارشد اصلاح نباتات
یاسر مجدی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی

چکیده:

به منظور گروه بندی ارقام کلزای پاییزه براساس صفاتمورد ارزیابی آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا گردید آزمایش بصورت فاکتوریل با ۱۲ رقم کلزای پاییزه و ۳ سطح تنش شدید کمبود آب FC50% تنش ملایم کمبود آب FC75%و فاقد تنش Fc100% با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. برای کنترل رطوبت خاک از بلوکهای گچی استفاده شد تنش کمبود آب از مرحله شروع ساقه روی تا رسیدگی فیزیولوژیکی اعمال گردید. درتجزیه به عاملها۵ عامل با مقادیر ویژه بالاتر از ۰/۷ انتخاب شدند که ۸۱/۳۴ درصد از واریانس اولیه داده ها را دربرگرفتند همبستگی بین صفات دراکثر موارد معنی داری گردید که حاکی از ارتباط بین صفات مورد مطالعه درمتوسط سطح تنش کمبود آب می باشد تجزیه همبستگی نشان داد که محتوای آب نسبی برگ همبستگی بسیار بالایی با طول خورجین تعداد خورجین در بوته و عملکرددانه در بوته داشت پتانسیل اسمزی برگ با میزان پرولین همبستگی بالایی نشان داد همچنین ارتفاع بوته با تعداد خورجین در بوته و حجم ریشه با وزن خشک ریشه همبستگی داشتند.