سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قادر غفاری نعمت آباد – کارشناس ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه تبریز
بهنام طهماسب پور – کارشناس ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور گرو هبندی ارقام کلزای پائیزه براساس صفات موردارزیابی، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا گردید.آزمایش به صورت فاکتوریل با ۱۲ رقم کلزای پاییزه و ۳ سطح تنش شدید کمبود آب ( ٪۵۰ FC )، تنش ملایم کمبود آب ( ٪۷۵ FC ) و فاقد تنش ٪۱۰۰ FC با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا گردید. برای کنترل رطوبت خاک از بلوک های گچی استفاده شد. تنش کمبود آب از مرحله شروع ساق هروی تا رسیدگی فیزیولوژیکی اعمال گردید. در تجزیه به عامل ها ۵ عا مل با مقادیر ویژه بالاتراز ۷/ ۰ انتخاب شدند که ۳۴ / ۸۱ درصد از واریانس اولیه داده ها را دربرمی گرفتند. بر اساس نتایج تجزیه به عامل ها ٬ضرایب ا شتراک اکثر صفات بالا می باشد و این نتایج نشان می دهد که تعداد فاکتور مورد انتخاب مناسب بوده است وفاکتورهای منتخب توانسته اند تغییرات صفات را به نحو مطلوبی توجیه نمایند. عامل اول حدود ۰۲ / ۴۸ درصد متغیرهای اولیه را توجیه نموده و در این عامل صفات تعداد خورجین در بوته و عملکرد دا نه در واحد بوته به نام عامل عملکرد دانه و تعداد خورجین در بوته نا مگذاری گردید. ۲ صفتی که در این عامل وجود دارند دارای همبستگی مثبت و بالایی با یکدیگر هستند ٬بدین لحاظ این عامل می تواند نقش مهمی را در انتخاب ارقام با خصوصیات مطلوب ایفا نماید. عامل دوم حدوداً ۶۴ / ۱۳ درصد از تغییرات داده های اولیه را توجیه نموده و در این عامل صفت وزن خشک بوته دارای ضریب عامل بالا می باشد. عامل سوم ٬ چهارم و پنجم به ترتیب ۱۸ / ۱۰ ٬ ۸۳ / ۴ و ۶۸ / ۴ درصد تغییرات داده های اولیه را توجیه نمودند.درمجموع این پنج عامل یک صفت خاص را در مقابل صفات دیگر مورد ارزیابی قرار دادند