سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر مویدی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
سید علیرضا رضوی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش اسمزی در مرحله جوانه زنی ، ۲۰ ژنوتیپ گندم دوروم بااستفاده از یک طرح آماری فاکتوریل و در قالب کاملا تصادفی در سال ۱۳۸۸ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابه طبیعی خراسان رضوی تحت شرای تنش اسمزی ۰/۳- و ۰/۶- و ۰/۹- مگاپاسکال قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر تنش اسمزی بر کلیه صفات اندازه گیری شده از نظر آماری کاملا معنی دار بود. با افزایش روند تنش اسمزی ۰/۳- تا ۰/۹- مگا پاسکال کاهش قابل ملاحظه ای برای درصد جوانه زنی، طول کلئوپتیل، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و گیاهچه مشاهده شد. در شرایط تنش ملایم ۰/۳- مگاپاسکال سرعت جوانه زنی، وزن خشک ریشه چه، نسیبت طول و وزن ریشه چه به گیاهچه تا حدی افزایش یافت اما با افزایش شدت تنش اسمزی (۰/۶- و ۰/۹-) کلیه صفات کاهش معنی داری را نشان دادند. نتایج ضرایب همبستگی صفات نشان داد که بیشترین همبستگی بین وزن خشک گیاهچه و وزن خشک ساقه چه (۰/۹۶=r) و کمترین مقدار ضریب همبستگی بین سرعت جوانه زنی و نسبت وزن ریشه چه و ساقه چه (۰/۱۳=r) وجود دارد.