سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی طبیب – مربی، محیط زیست
سعید طهماسبی – استادیار، دانشگاه
امیر وزیری زاده – مربی، دانشگاه

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی صفات زیستی و عوامل تهدید کننده لاک پشت های منقار عقابی جزیره کیش در سال ۸۹-۸۸انجام شد. ۳۰ لاک پشت به طور تصادفی مورد زیست سنجی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده شامل متوسط وزن لاک پشت ها۰/۹۱۵±۴۱ کیلوگرم متوسط طول مستقیم کاراپاس ۰/۶±۶۴/۹۹ سانتیمتر، متوسط طول منحنی کاراپاس۰/۶۴۷±۷۰/۴۸ سانتیمتر، متوسط عرض مستقیم کاراپاس±۰/۵۸۸۴۹/۷۱سانتیمتر، متوسط عرض منحنی کاراپاس۰/۴۱۲±۶۴/۳۱ سانتیمتر و متوسط تعداد تخم ۹۲ عدد می باشد. بیشترین همبستگی بین وزن و طول منحنی کاراپاس با ضریب همبستگیr=0/735بدست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین لاک پشت های منقار عقابی جزایر ایرانی خلیج فارس از لحاظ پارامترهای زیست اختلاف معنی داری وجود ندارد ولی لاک پشت های منقار عقابی جزایر ایرانی خلیج فارس از لاک پشت های منقار عقابی سایر کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان بزرگتر و از لاک پشت های سایر نقاط دنیا کوچکترند. مهمترین عوامل تهدید کننده حیات لاک پشت های منقار عقابی در خلیج فارس به ویژه جزیره کیش شامل: آلودگی ها به ویژه آلودگی نفتی و تخریب و دستکاری سواحل می باشد