سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمهدی حسینی قمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ایران
علی قاضی خانی شاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ایران
مجید کلانتر – مرکز تحقیقات استان قم

چکیده:

به منظور شناسایی صفات رشد و عملکرد تولید شیر بز بومی استان قم (بز سیاه لری) تعداد ۶۸ رأس بز ماده از بین گله های استان به صورت تصادفی انتخاب شده و رکوردگیری آنها، طی سالججهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ مورد مطالعه قرار گرفت. صفات رشد مورد بررسی شامل وزن تولد، وزن یک ماهگی، وزن از شیرگیری و وزن شش ماهگی بود. اثر جنس و تیپ تولد بر وزن تولد معنی دار ولی بر وزن یک ماهگی، شیرگیری و شش ماهگی معنی دار نبود. وزن مادر نیز اثر معنی داری بر وزن تولد، وزن یک ماهگی، شیرگیری و شش ماهگی نداشت. صفات تولید شیر مورد بررسی، شامل رکورد ماهیانه شیر در ماه اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم شیرواری (کمی) و نیزاندازه گیری ترکیبات شیر(کیفی) از جمله درصد ماده ی خشک، درصد چربی و درصد پروتئین شیرواری بود. میانگین طول دوره ی شیردهی ۱۴۰ روز و مقدار متوسط شیر روزانه ۰/۴۸ لیتر و همچنین میانگین درصد ماده خشک، چربی و پروتئین آن به ترتیب، ۱۳/۳۷% و ۵/۹% و ۴/۲۱% بود.