سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس گرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
علی رجبی پور – دانشیار دانشگاه تهران
حسین مبلی – استاددانشگاه تهران

چکیده:

دراثرایجاد صدمات مکانیکی درفن آوریهای پس از برداشت میوه ها از میزان کیفیت و بازارپسندی آنها کاسته می شود یک یاز عوامل اصلی درایجاد صدمات مکانیکی درمیوه ها ایجاد ارتعاشات ناشی از حمل و نقل جاده ای می باشد دراین تحقیق اثر پارامترهای ارتعاش فرکانس شتاب زمان برروی صدمات وارده به دو رقم سیب ایرانی گلاب کهنز و شفیع ابادی مورد بررسی قرارگرفت ارتعاش لازم به وسیله دستگاه شبیه ساز ارتعاش به محصولات وارد شد میزان صدمات با استفاده از مقایسه مدول الاستیسیته سیب ها بعد از ارتعاش با حالت بدون ارتعاش و تعیین میزان درصد کاهش مدول الاستیسیته محاسبه گردید اثرفرکانس شتاب زمان و رقم برروی مدول الاستیسیته سیب ها معنی دار بود اثرمتقابل فرکانس و شتاب و همچنین اثرمتقابل فرکانس و شتاب و رقم برروی مدول الاستیسیته دردو رقم سیب معنی دار شد میزان کاهش مدول الاستیسیته دراثراعمال پارامترهای مذکور برحسب درصد محاسبه گردید.