سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی جعفری قریه علی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی از دانشگاه صنعتی شاهرود
غلام عباس کاظمی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
ناصر حافظی مقدس – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
سید صالح موسوی آسترآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی زرند

چکیده:

در این مطالعه بعد از محاسبه میزان آسیبپذیری سفرههای آب زیرزمینی در نواحی شهری با اندازهگیری میزان نیترات در چاههای سطح شهر مشخص گردید که میزان نیترات به عمق چاهها وابسته میباشد و میتوان با رعایت شرایط خاص صحت میزان آسیبپذیری سفره را تأیید نمود. از آنجا که روش دراستیک برای بیشتر دشتهای وسیع بکار گرفته میشود اما با ارزیابی بعضی از پارامترها دراستیک در نواحی شهری و سایر عوامل موثر با کمک مدل شبه دراستیک میتوان آسیبپذیری در نقاط شهری را محاسبه نمود. در این مطالعه با استفاده از مدلسازی و به کارگیری روش DRASTIC و نقش تراکم جمعیتی در نواحی شهری به کمک نرم افزار Arc GIS 9.3 میزان آسیبپذیری آبخوان تهیه و نواحی با آسیبپذیری زیاد و متوسط و کم مشخص شده است. در این مطالعه به کمک پارامترهای عمق تا سطح ایستابی، تغذیه خالص، محیط آبخوان، محیط خاک، توپوگرافی، محیط غیر اشباع و هدایت هیدرولیکی مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که منطقه مورد مطالعه شهری میباشد، شرایط خاص منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. به طوری که در پارامتر محیط خاک با بررسی بافت خاک سطحی در مناطق شهری با توجه به نقش آنها در آلایندگی سفره ارزشگذاری شده است؛ با توجه به نقش فاضلاب شهری در آلودگی سفره پارامتر تراکم جمعیتی در سطح شهر نیز به عنوان یک پارامتر مهم در آسیبپذیری ذکر شده است.