سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم ذوالفقاری – دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا
حنانه باروتی – کارشناس ارشد سازه های آب دانشگاه مازندران
هدی قاسمیه – دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشگاه تهران
زهره خرسندی – دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا

چکیده:

بررسی و مطالعه سیلاب همواره یکی از مهمترین بخش های علم هیدرولوژی می باشد. در مناطقی که ایستگاه هیدرومتری وجود نداشته باشد، از هیدرو گراف سیل مصنوعی استفاده می گردد که یکی از اساسی ترین مراحل تهیه آن، محاسبه زمان تمرکز حوضه است. متداول ترین پارامترهای زمانی مورد استفاده در هیدرولوژی، زمان تمرکز، زمان تأخیر و زمان اوج می باشند. در این تحقیق هیدروگراف های سیل در حوضه های معرف کسیلیان، نکا و سد کرج مورد بررسی قرار گرفته و هریک از زمان های تمرکز و تأخیر با تجزیه و تحلیل آن ها تعیین گردید. سپس میزان تفاوت زمان های حاصل از روش های تجربی با زمان های به دست آمده از روی هیدرو گراف مشاهداتی با استفاده از روش های انحراف استاندارد و درصد اختلاف، مشخص و سپس بهترین روش ها برای محاسبه هر یک از زمان ها تعیین گردیده است. در هر یک از حوضه ها رابطه بین زمان تمرکز و زمان تاخیر بررسی و در نهایت مشخص شد که روش ماکوس در ایران برای سه حوضه مورد تحقیق به صورت T1=0.7TC صحیح تر خواهد بود.