سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد فهیمی نیا – عضو هیئت علمی و مدیردفترپژوهشهای کاربردی و ارتباط با صنعت دانشگاه علو
مجید پرهیزکاری – کارشناس ارشد شرکت آبفار روستایی استان تهران
مجتبی صیادی – رئیس گروه تحقیقات شرکت آبفار استان تهران
علیرضا صادقی – رئیس اداره بررسی های فنی و عضو گروه تحقیقات آبفار استان تهران

چکیده:

تاسیسات آب و فاضلاب روستایی ازجمله تاسیسات زیربنایی درمناطق روستایی است که در ارتقای سطح بهداشت و حفاظت از محیط زیست آنها نقش اساسی دارد استفاده از سیستمهای ارزان قیمت و با راهبری و نگهداری آسان درمناطق روستایی یک ضرورت محسوب میشود یکی از گزینه های مناسب برای تصفیه فاضلاب مناطق روستایی که از سالیان گذشته کاربرد آن رواج یافته است مخازن سپتیک می باشد به دلیل ناکافی بودن راندمان تصفیه توسط این سیستم جهت تخلیه در محیط زیست و با استفاده مجدد و به منظور افزایش کیفیت پساب خروجی این مخازن تصفیه تکمیلی پساب ضروری است یکی از مناسبترین روشها برای این منظور استفاده ازصافی شنی درشت دانه با جریان افقی می باشد دراین مطالعه امکان سنجی و تدوین ضوابط و مبانی طراحی و کاربرد این روش در تصفیه تکمیلی پساب سپتیک تانکدر حذف BOD COD مواد معلق فسفرکل، نیتروژن کجلدال کدورت و کل کلیفرم در روستای مرادتپه استان تهران مورد بررسی قرارگرفت. این پژوهش در مقیاس پایلوت انجام شد و درزمره مطالعات تجربی و اکتشافی توصیفی قلمداد می شود درمحل ایستگاه پمپاژ ورودی تصفیه خانه فاضلاب روستای مرادتپه کرج که پساپ مخازن سپیتک شبکه جمع آوری SDGS وارد آن میشود یک واحد پایلوت صافی درشت دانه با جریان افقی استوانه ای شکل با شعاع قاعده ۰/۲۵m طول ۴ متر و دارای سه لایه نصب گردید عملیات نمونه برداری در سه نرخ فیلتراسیون ۰/۵، ۱و۱/۵ m/h انجام شد و شامل برداشت همزمان نمونه از ورودی و خروجی صافی درهر روز و انجام آزمایشها بود. تحلیل آماری آنالیز کوواریانس داده های جمع آوری شده در مرحله پایلوت نشان میدهد که نرخ فیلتراسیون دارای تاثیر معنی داری برمقادیر خروجی کل کلیفرم TKN TP BOD COD و TSS وکدورت از صافی درست دانه است