سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هاجر طاهری سودجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهدسی آب،دانشکده کشاورزی،دانشگاه شهرکرد
مهدی قبادی نیا – استادیار گروه مهندسی آب،دانشکده کشاورزی،دانشگاه شهرکرد
سید حسن طباطبایی – دانشیار گروه مهندسی آب،دانشکده کشاورزی،دانشگاه شهرکرد
مجید فروزان – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

چکیده:

خاک ها با دارا بودن ویژگی های فیزیکیوشیمیایی و زیستی پیچیده، توانایی خوبی در حذف انواع آلاینده ها، ازجمله آلاینده های موجود در پساب را از خود نشان می دهند. خاک ها معمولا ظرفیت محدودی دارند برای بهبود تصفیه و افزایش ظرفیت خاک مواد مختلفی به خاک اضافه می گردد از جمله این مواد می توان به زئولیت اشاره نمود. برای بررسی تاثیر روش، میزان کاربرد و اندازه زئولیت بر خصوصیات پساب خروجی از ستونهای خاک، تحقیقی در دانشگاه شهرکرد انجامگرفت. در این تحقیق و به منظور کنترل عوامل مؤثر بر محیط، آزمایشها در داخل ۲۷ ستون پی وی سی انجام شد. این آزمایش مشتمل بر ۹ تیمار و ۳ تکرار بود. هر یک از تیمارها را با علامتاختصاریLA4 ،LA2 ،LB4 ،LB2 ،MA4 ،MA2 ،MB4 ،MB2 نمایش داده م یشودM. بیانگر مخلوط با خاک L بیانگر لایه ای در خاک A و B اندازه ذرات زئولیت م یباشد. تزریق پساب به داخل خاک ۱۲ مرتبه با تناوب هفتگی تکرار شد