سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود دلفروزی – شرکت جهاد توسعه منابع آب
فرامرز هادی نیا –
حبیب اله براتی –
محمود چرامی –

چکیده:

روش تون لزنی جدید اتریش NATM) را م یتوان به عنوان مکتبی نوین در امر تون لسازی به حساب آورد که به بهبود فعالی تهای تون لسازی منجرشده است. بهبود از آن جهت که از اختصاص هزین ههای غیر ضروری در امر تون لسازی تا حد ممکن کاسته شود و در عین حال ایمنی در انجام فرآیند تون لسازی تأمین شود. از آ نجایی که پارامترهای موثر درحفر و ایجاد یک سازه زیرزمینی بسیار زیاد هستند لذا تنها راه کاهش هزین هها و نیز تامین ایمنی، استفاده از روشی است که انعطا فپذیر یهای لازم را برای تغییر در طراحی و اجرا داشته باشدNATM روشی است که این انعطاف پذیری را در امر حفاری، نگهداری و ابزار بندی میسر ساخته است. کاربرد زیاد این روش در حفر تون لهای مترو در مناطق شهری، با وارد آوردن کمترین خسارت به ساختما نها و تاسیسات شهری باعث شده است که توجه زیادی به استفاده از این روش تون لزنی در پروژ ههای حفر تونل مترو شود. در کشور ما نیز که ایجاد شبک ههای مترو از برنام ههای در حال اجرا و آتی مناطق شهری است شناسایی بهتر و دقیقتر روش تون لزنی NATM به عنوان روشی موفق و کارآمد با مطالعه و بررسی موارد عملی اجرا شده در دنیا مفید خواهد بود. در این مقاله با مرور اصول کلی روشNATM در زمینه حفاری، به بررسی شیو هها و تکنی کهای حفر تونل با روشNATM پرداخته و به همراه موارد عملی اجرا شده در دنیا پیشنهادهای عملیNATM در فاز مقدماتی تون لزنی ارائه شده است